Cykel Övrigt 1 inlägg 2775 visningar

Litet historia

1967 • Mysinge
#1
28 mars 2017 - 17:41
Gilla 
Bild uppladdad av Fredrik
Uppsala 1868-12-24
En modern rörelsemaskin. I dessa dagar har hela världen gripits af en wiS yrsel. Man har neml. uppfunnit en ny och snabb rörelsemaskin, genom hwilken en person kan hastigt ila från det ena stället till det andra. Denna maskin kallas velociped (snabbfot) och består af twänne sinsemellan förenade hjul, det ena bakom det andra, mellan hwilka en person sitter och genom trampning sätter hjulen i rörelse så att de rulla framåt. Detta slags velocipeder äro dock swåra att sköta, hwarför man tillagt ännu ett hjul, så att främst står ett hjul och derbakom twå i bredd, mellan hwilka den styrande personen sitter. Alldenstund /=ehuruväl/ maskinen antagligen snart blir allmänt införd äfwen här i Swerige och icke fordrar några synnerliga swårigheter wid tillwerkningen, wilja wi härmed fästa derpå de mest mekaniska arbetarnes uppmärksamhet, såsom möjligen kunnande gifwa tillfälle till sysselsättning under en ingalunda på arbete rik tid...
Enligt anställd undersökning har man funnit, att den färdande kan på en god wäg, det stigningarne och sänkningarne icke äro mycket större än på en jernwäg, sålunda på en velociped rulla från 240 till 300 tusen fot /= ca 10 mil/ om dagen, och detta under flera dagar å rad utan synnerlig trörrhet, om den färdande är en stark karl. Mycket beror likwäl af, om maskinen är omsorgsfullt tillwerkad eller icke. Der wägen är backig, är maskinen mycket svårskött. De bästa velocipederna kosta i Frankrike omkring 225 rdr /= ca 20 000 kr eller motsvarande ca 476 000 kr i arbetad tid/, men kunna utan twifwel framdeles tillwerkas för wida billigare pris...
Wi hafwa förut nämnt att en yngling i Norrköping uppfunnit en dylik wagn. Torde hända alltså att några företagsamma män allaredan äro sysselsatta med tillwerkandet af swenska velocipeder...
I wissa trakter af Frankrikes landsbygd har man börjat gifwa velocipeder åt brefbärarne eller postbuden, och för detta ändamål wisa de sig särdeles lämpliga, likasom de snart skola sprida sig till de större egendomarne, der man ofta behöfwer skicka snabba bud till staden, men will spara anwändningen af hästar.

http://tidningar.kb.se/2534858/1868-12-24/edition/145153/part/1/page/3/?q=velo&sort=asc

Bilden från Norrköping, men tyvärr vet jag inte året.
Endast registrerade medlemmar kan posta inlägg till forumet. Registrera dig här eller logga in ovan.